n͆̿̏ ͚̼̫́̑í̫̰̰͓͈̉ͮͪ͌ ̮͈̙̟̮̏ͯͨ̾̚ͅp͌ ͔p̲̤̜̪̹̳ͣ͑̃̾ ̭͈̙̻l͖̠̞̠ͥͧ̓̌̈́ͨ͊ ͎̗̺͓̺̣ͅë͎ ̬̭̬͙ͣs͚̙̄̾̋̏̚ ʘ‿ʘ

n͆̿̏ ͚̼̫́̑í̫̰̰͓͈̉ͮͪ͌ ̮͈̙̟̮̏ͯͨ̾̚ͅp͌ ͔p̲̤̜̪̹̳ͣ͑̃̾ ̭͈̙̻l͖̠̞̠ͥͧ̓̌̈́ͨ͊ ͎̗̺͓̺̣ͅë͎ ̬̭̬͙ͣs͚̙̄̾̋̏̚ ʘ‿ʘ

(Source: topsbearbrick, via buing-iton-oppa)